REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN 

 

 

Art.1 [Organizacja Konkursu]

1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na portalu społecznościowym Instagram, pod adresem: https://www.instagram.com/allure.beautyboutique/  (zwany dalej: „Profilem”).

2. Organizatorem Konkursu jest Allure Beauty Boutique, z siedzibą w Krakowie         (30-218) przy ul. Korbutowej 4a, NIP 646-246-80-02, REGON 365893587              (zwany dalej „Organizatorem”).

3. Konkurs nie jest stworzony, organizowany ani administrowany przez Instagram, który również nie funduje nagród w Konkursie. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram.

4. Uczestnik biorąc udział w Konkursie akceptuje niniejsze zasady. 

 

Art. 2 [Uczestnicy]

1. Konkurs przeprowadzony zostanie dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej: „Uczestnikiem” lub „Uczestnikami”). Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby które:

a. posiadają zweryfikowane, niefikcyjne konto w serwisie społecznościowym Instagram. 

b. wykonają poprawnie Zadanie (zwane dalej: „Zadaniem”), zgodnie z Art.3 ust. 2 Regulaminu.

 

Art.3  [Zasady uczestnictwa]

1. Konkurs odbędzie się w dniach 07.02.2019 r. do 14.02.2019 r. do godz. 23:59.

2. Wzięcie udziału w Konkursie możliwe jest poprzez wykonanie Zadania Konkursowego. Zadanie polega na:

a. polubieniu profilu „pibuofficial” dostępnego w serwisie społecznościowym Instagram, pod adresem URL: https://www.instagram.com/pibuofficial/

b. polubieniu profilu „allurebeauty” dostępnego w serwisie społecznościowym Instagram, pod adresem URL: https://www.instagram.com/allure.beautyboutique/

c. dokończeniu zdania: „Dlaczego ALLURE i PIBU Beauty to świetny duet?”

d. odpowiedź należy zostawić w komentarzu pod postem konkursowym.

3. Uczestnik w trakcie trwania Konkursu może dodać tylko jeden komentarz. 

4. Każda odpowiedź spełniająca wymogi bierze udział w Konkursie. 

5. Kreatywność będzie najważniejszym kryterium oceny. Nagrodzony zostanie 1 (jeden) Uczestnik (zwanych dalej: „Zwycięzcą”), której odpowiedź zostanie uznana przez Komisję Konkursową za najciekawszą i najlepiej oddającą charakter konkursu. 

6. Zabronione jest dodawanie komentarzy niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające godność osób trzecich.

 

Art.4  [Nagrody]

1. Nagroda Konkursowa to dwa zestawy dla jednego Zwycięzcy składające się z produktów marki PIBU (5 sztuk):

- PIBU BEAUTY Brightening Mask

- PIBU BEAUTY Bubbling Charcoal Mask

- PIBU BEAUTY Green Tea Purifying Clay Mask

- PIBU BEAUTY Hydratin-Soothin Mask

- PIBU BEAUTY Flower Extract Purifying Clay Mask

 

2. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części nagrody oznacza rezygnację z całości nagrody.

3. Wartość przyznanej nagrody rzeczowej jest z góry opodatkowana.

 

Art.5 [Rozstrzygnięcie Konkursu]

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia  21.02.2019 r. W przypadku znacznej liczby Odpowiedzi konkursowych powyższa data może ulec przesunięciu. O fakcie tym Organizator poinformuje w osobnym komunikacie na Profilu. W przypadku braku wystarczającej ilości Odpowiedzi (wymagane przynajmniej dwie odpowiedzi) w wyznaczonym terminie Konkurs nie zostanie rozstrzygnięty, a Nagrody nie zostaną przyznane.

2. Komisja Konkursowa wybierze spośród wszystkich zgodnych z Regulaminem Odpowiedzi Zwycięzcę Nagrody  z zastrzeżeniem że osoba ta spełni warunki udziału w Konkursie wskazane w Art. 2 ust. 1 Regulaminu.

3. Wyniki Konkursu, wraz z informacją o sposobie odebrania nagrody rzeczowej będą opublikowane na Profilu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łączy teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu społecznościowego Instagram.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne, czasowe lub stałe zablokowanie Profilu na portalu Instagram. 

 

Art. 6 [Warunki otrzymania nagrody]

1. Warunkiem wydania Zwycięzcy Nagrody jest złożenie przez niego:

a. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

b. podanie danych niezbędnych do wydania Nagrody, w tym imienia i nazwiska, nazwy użytkownika na portalu Instagram.

2. Podanie danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinno nastąpić za pomocą wiadomości prywatnej, wysłanej przez Zwycięzcę do Organizatora za pomocą portalu społecznościowego Instagram i powinno nastąpić w terminie 3 (trzy) dni, licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

3. Jeżeli Zwycięzca nie prześle w terminie wiadomości prywatnej, o której mowa w Art.6 ust.2 Regulaminu bądź odmówi przyjęcia Nagrody, Zwycięzca traci prawo do Nagrody. W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4. Nagroda zostanie wydana Zwycięscy w siedzibie Allure Beauty, ul. Ludmiły Korbutowej 4a/1, 30-218 Kraków. Nie istnieje inna możliwość dostarczenia Nagrody.

5. Jeżeli - pomimo dołożenia przez Organizatora należytej staranności - wydanie Zwycięzcy Nagrody okaże się niemożliwe na skutek okoliczności leżących po stronie Zwycięzcy, takich jak np. podanie nieprawidłowych danych, Nagroda nie zostanie wydana i pozostanie do dyspozycji Organizatora.

 

Art.7 [Dane osobowe]

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności przeprowadzenia procedury weryfikacji, wydania Nagrody i ogłoszenia wyników oraz w celu realizacji roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Kontakt w sprawie ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: hello@allurebeauty.pl   

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień Regulaminu na podstawie zgody Uczestnika Konkursu, wyrażanej poprzez złożenie przez Uczestnika Konkursu w formie pisemnej podczas odbioru Nagrody:

a. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Podanie danych, o których mowa w ust. 3 powyżej, powinno nastąpić za pomocą wiadomości prywatnej, wysłanej przez Zwycięzcę do Organizatora za pomocą portalu społecznościowego Instagram i powinno nastąpić w terminie 3 (trzy) dni, licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Zgoda na przetwarzanie danych jest traktowana jako wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych w ww. celu.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do odbioru Nagrody. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje poprzez skierowanie wiadomości email na adres: hello@allurebeauty.pl 

6. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu (w postaci oświadczeń, potwierdzeń odbioru Nagrody) będą przechowywane przez okres 6 (sześć) lat licząc od rozstrzygnięcia Konkursu, zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora Konkursu, który wynosi 6 (sześć) lat.

7. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora dla celów wskazanych w ust. 1.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Zwycięzcom Konkursu przysługuje skarga do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.

9. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procedury reklamacyjnej.

 

Art.8 [Naruszenie Regulaminu]

1. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.

2. Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników Konkursu ma prawo usunąć zgłoszenie Uczestnika, gdy zaistnieje podejrzenie, że zgłoszenie to narusza zasady korzystania z portalu społecznościowego Instagram lub jego treść w sposób ewidentny nie jest związana z tematem Konkursu, jest obraźliwa lub wulgarna. Decyzja o usunięciu zgłoszenia Konkursu jest ostateczna.

 

Art.9 [Reklamacje]

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hello@allurebeauty.pl w terminie 3 (trzy) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Osobę upoważnioną przez Organizatora.

3. Reklamacje wniesione po terminie wskazanym ust. 1 nie będą rozpatrywane.

4. Prawidłowo złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

5. Uczestnik, który złożył reklamację zostanie powiadomiony na adres mailowy, z którego została przekazana reklamacja, o wyniku rozpatrzenia reklamacji w terminie

 2 (dwa) dni roboczych od daty jej rozpatrzenia.

 

Art.10 [Postanowienia końcowe]

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja o ewentualnej zmianie zamieszczona zostanie na Profilu. 

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na Profilu oraz w siedzibie Organizatora.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

 

Załącznik nr 1

ZGODA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów związanych z realizacją Konkursu „ALLURE BEAUTY x PIBUBEAUTY

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoby, których dane dotyczą mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługuje skarga do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Allure Beauty, z siedzibą w Krakowie (30-218) przy ul. Korbutowej 4a. Kontakt z Organizatorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: hello@allurebeauty.pl.

Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z organizacją Konkursu oraz realizacją procesu wydania Nagród, a ich przetwarzanie odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                      z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

Dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a w postaci oświadczeń i potwierdzeń odbioru Nagrody będą przechowywane przez okres 6 (sześć) lat licząc od rozstrzygnięcia Konkursu, zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora Konkursu.

Dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora Danych Osobowych i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

 

Cennik